Mobile Printer (เครื่องพิมพ์แบบพกพา)

Mobile Printer(เครื่องพิมพ์แบบพกพา)
                คือ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล เล็กน้อย  ทำหน้าที่รับข้อมูลแล้วทำการสั่งพิมพ์สื่อแบบความร้อน       Mobile Printer ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยส่วนใหญ่การสั่งพิมพ์บน Mobile Printer จะต้องใช้งานภาษาที่ตัวเครื่องเข้าใจ ส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาษาเฉพาะของตัวเครื่องพิมพ์แบบพกพาของรุ่นนั้นๆ

                ลักษณะของ Mobile Printer(เครื่องพิมพ์แบบพกพา)
1. Physical (ลักษณะของตัวเครื่อง)
: ลักษณะตัวเครื่อง Mobile Printer เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก ขนาดของตัวเครื่องประมาณ 1 ฝ่ามือ หน้ากว้างในการพิมพ์ขนาดประมาณ 2 - 4 นิ้ว บางรุ่นมีจอแสดงผล LCD สำหรับแสดงสถานะของตัวเครื่อง หรือใช้ในการกำหนดค่าของตัวเครื่อง
2. Connection(ระบบการเชื่อมต่อ) : ระบบการเชื่อมต่อของ Mobile Printer สามารถแยกออกเป็น 2 แบบ
                2.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย : ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่อง Mobile Printer กับ Host ในที่หมายถึงคอมพิวเตอร์ ใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ของตัวเครื่อง หรือสำหรับทดสอบการพิมพ์ ส่วนใหญ่ใช้การเชื่อมต่อผ่าน สาย USB หรือ Serial ในการเชื่อมต่อกับ Mobile Printer
                2.2 การเชื่อมต่อแบบไร้สาย : การเชื่อมต่อแบบไร้สายของ Mobile Printer ใช้ในการสั่งพิมพ์ โดยผ่านสัญญาณไร้สาย หรือ เครือข่ายแบบไร้สาย เช่น Bluetooth หรือ Wi-Fi
3. Language(ภาษาของตัวเครื่อง) : ภาษาของตัวเครื่อง Mobile Printer หมายถึง ภาษาที่ทำการสื่อสารกับตัวเครื่องแล้วตัวเครื่องสามารถเข้าใจ และกระทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง  
                ซึ่งภาษาของตัวเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นจะมีลักษณะไม่มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเครื่อง โดยภาษาของตัวเครื่องสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาของตัวเครื่องโดยตรง และภาษาแบบจำลอง

                ภาษาของตัวเครื่องโดยตรง : คือภาษาหลักที่ใช้งานการสื่อสารกับเครื่อง Mobile Printer สามารถใช้สื่อสารกับเครื่องได้อย่างถูกต้อง และไม่มีความผิดพลาด
                ภาษาแบบจำลอง(Simulate) : คือเป็นภาษาของ Mobile Printer รุ่นอื่น เพื่อให้ Mobile Printer สามารถเข้าใจในภาษาของเครื่องอื่นๆ แต่ไม่ใช่ภาษาหลักของตัวเครื่อง ซึ่งการใช้งานภาษาแบบจำลอง สามารถเราใช้งาน Mobile Printer ร่วมกับภาษาเครื่องรุ่นอื่นๆได้ แต่ปัญหาคือ ภาษาแบบจำลองไม่มีความเสถียร และมีข้อผิดพลาดในการใช้งาน               

 Mobile Printer สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

    ตามลักษณะการใช้งาน คือ ประเภทใช้งานทั่วไป และประเภทใช้งานอุตสาหกรรม

1. Mobile Printer สื่อความร้อนแบบต่อเนื่อง คือ Mobile Printer ที่สามารถพิมพ์ได้กับพวกสื่อที่เป็นแบบต่อเนื่องเท่านั้น โดย Mobile Printer ที่ใช้งานกับประเภทสื่อแบบต่อเนื่องจะเป็นประเภทเครื่องทั่วไป    

                    
                                         Mobile Printer แบบใช้งานกับสื่อความร้อนแบบต่อเนื่อง 

2. Mobile Printer สื่อความร้อนแบบ GAP คือ Mobile Printer ที่ใช้งานกับสื่อความร้อนแบบมีช่องว่างระหว่างดวง โดยการเพิ่ม Sensor Gap เพื่อสามารถแยกความสูงของสื่อแต่ละดวงได้ ตัวสื่อประเภทนี้ เช่น สติ๊กเกอร์แบบความร้อนที่โรงงานตัดมาตามรูปแบบ และขนาดตามที่กำหนด โดยขนาดแต่ละดวงในม้วน จะเท่ากันทั้งหมด
                Mobile Printer ประเภทที่ใช้กับสื่อความร้อนแบบมีช่องว่าง จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องทั่วไป และมักจะมีจอสำหรับแสดงผล

                
                                                   Mobile Printer สื่อความร้อนแบบ GAP

Remark : Mobile Printer มีชนิดที่ใช้หมึกในการพิมพ์ด้วย แต่ไม่นิยมใช้งาน เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก มีการนำมาใช้ในกลุ่มงานเฉพาะเท่านั้น

 

 

 

 

วิธีการเลือก Mobile Printer (เครื่องพิมพ์แบบพกพา)
1. เลือกลักษณะสื่อที่ใช้งาน Mobile Printer ให้ดูลักษณะสื่อที่เราจะใช้งานว่าเป็นแบบต่อเนื่อง หรือ Gap
2. เลือกการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับ Mobile Printer ซึ่งการเชื่อมต่อที่เหมาะต้องขึ้นอยู่การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่จะสั่งพิมพ์ และระบบที่ลูกค้าใช้งานอยู่
3. เลือกขนาดของหน้ากว้าง Mobile Printer ให้เหมาะสมกับขนาดหน้ากว้างของสื่อที่ใช้งาน
4. เลือกภาษาของตัวเครื่อง Mobile Printer ที่ง่ายต่อการพัฒนา และรองรับกับระบบงานเดิม
5. เลือก Mobile Printer จากผู้ขายที่ความรู้ ประสบการณ์ ที่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา ไม่ใช่เลือกแค่เพียงราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเครื่องอ่านบาร์โค้ดในปัจจุบันมีหลากหลาย
6. เลือก Mobile Printer จากบริษัทที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเรื่องการใช้งาน และบริการหลังการขาย

ข้อมูลเฉพาะ ที่ควรทราบเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์แบบพกพา (Mobile Printer)
- ชนิดของสื่อแต่ละประเภท โดยส่วนใหญ่สื่อที่ใช้งานกับ Mobile Printer มี 2 แบบ
                - แบบต่อเนื่อง(Continue) : คือสื่อชนิดต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นม้วน ละขนาดไม่ใหญ่เกินที่เครื่อง Mobile Printer รุ่นนั้นรองรับ
                - แบบช่องว่าง(GAP) : คือสื่อที่ตัดออกตามขนาดที่ต้องการเป็นดวง แต่ละดวงมีขนาดเท่ากัน มีลักษณะเป็นม้วนและขนาดไม่ใหญ่เกินที่เครื่อง Mobile Printer รุ่นนั้นรองรับ
- สื่อชนิดความร้อน คือ สื่อประเภทที่เคลือบสารเคมี เวลาสื่อลักษณะนี้โดยความร้อนจะปรากฏข้อมูลตามที่สั่งพิมพ์ ตัวอย่างเช่น กระดาษความร้อน(บิลค่าไฟ สลิปATM)
- Host หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่านระบบไร้สายไปยังเครื่อง Mobile Printer
- ระบบ หมายโปรแกรมที่ลูกค้าใช้ทำงาน


  • บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเล...

  • Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) Barcode Scanner (เครื่องอ่านบาร์โค้ด) คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจไปยังคอมพิวเตอ...

  • Barcode Printer (เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด) เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือ เครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ โดยลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่าง...

  • Mobile Computer(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถพกพาได้ มีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล มีหน้าจอแสดงผล และสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในตัวเครื่อง สามารถติ...

  • Card Printer(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก) คือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์บนบัตร PVC โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนละลายหมึกเพื่อพิมพ์บนลงบัตรเครื่องพิมพ์บัตรที่ใช้งานทั่วไปมีความละเอียดข...

  • POS(Point of Sale) ระบบขายหน้าร้าน คือ ระบบสำหรับขายสินค้าหน้างาน สำหรับขายสินค้าทั่วไป ที่ต้องการระบบในการจัดการขายสินค้า รับสินค้า ขายสินค้า ออกบิล และรายงานการขายสินค้า โดยใช้ร...

  • WMS(Warehouse Manager) ระบบจัดการคลังสินค้า คือ ระบบการจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยอาศัยระบบ Barcode เข้ามาช่วยกำหนดตัวตนข...

  • REGISTER SYSTEM(ระบบลงทะเบียน) คือ ระบบลงทะเบียน โดยใช้บาร์โค้ด or RFID แทนที่การเซ็นชื่อเพื่อยืนยันตัวตนแบบเดิม ทำให้ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ลงทะเบียนได้ทันที ซึ่งระบ...

  • RFID (Radio Frequency Identification) RFID เป็นคำย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีแสดงตนแบบไม่ต้องสัมผัสโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก 1....
Visitors: 95,524