Setup and Install

Setup and Install : บริการตั้งตั้ง และสอนการใช้งาน

      Setup and Install เป็นบริการช่วยเหลือ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า โดยเป็นบริการช่วยเหลือทั้งทางด้าน Software และ Hardware ที่ทางบริษัทออลอินวัน ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย จัดจำหน่าย

       โดยค่าบริการทางบริษัทขออนุญาติค่าใช้จ่ายเป็นเงินสด ณ วันที่เข้าบริการ ณ บริษัทของท่าน 

อัตราค่าบริการ

  • คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง ณ บริษัทออลอินวัน ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ถึง สถานที่ที่ให้บริการ
  • คิดค่าใช้จ่ายตามความยากง่าย ลักษณะของงาน หรือประภทของอุปกรณ์ และซอฟแวร์
  • คิดค่าใช้จ่ายตามวันเวลาที่ให้บริการ เช่น ต้องการใช้บริการวันทำการบริษัท หรือ วันหยุดบริษัท หรือเกินเวลาทำการ
Visitors: 96,306