Mid-Rang Pinter Barcode

Mid-Range Printer Barcode : เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง
     เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง เหมาะสำหรับพิมพ์ทั่วไป หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ปริมาณการพิมพ์ไม่เกิน 3,000 ดวงต่อวัน ตัวเครื่องขนาดปานกลาง 

  • Zebra ZT220 Printer Barcode (No LCD)
  • Zebra ZT230 Printer Barcode (Have LCD)

  • Zebra ZT220 Printer Barcode  เครื่องพิมพ์บารโค้ด Zebra ZT220
    ZebraZT220Printer Barcodeเครื่องพิมพ์บารโค้ด ZebraZT220 Zebra ZT220 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ออกให้สามารถนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณในการพิมพ์ 3,000 ดวงต่อวัน โด...

  • Zebra ZT230 Printer Barcode  เครื่องพิมพ์บารโค้ด Zebra ZT230
    ZebraZT230Printer Barcodeเครื่องพิมพ์บารโค้ด ZebraZT230 Zebra ZT230 เป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดขนาดกลาง ออกให้สามารถนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณในการพิมพ์ 3,000 ดวงต่อวัน โด...
Visitors: 87,766