Service

บริการช่วยเหลือ ด้านอุปกรณ์ และซอฟแวร์ จากบริษัท ออลอินวัน ซิสเท็ม แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

  • Onsite Service
  • Setup and Install
  • Network (Lan & Wi-Fi)
  • MA & PM

  • Onsite Service : บริการช่วยเหลือ ณ ลูกค้า
    Onsite Service : บริการช่วยเหลือ ณ ลูกค้า Onsite Service เป็นบริการช่วยเหลือ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า โดยเป็นบริการช่วยเหลือทั้งทางด้าน Software และ Hardware ที่ทางบริษัทออล...

  • Setup and Install : บริการตั้งตั้ง และสอนการใช้งาน
    Setup and Install : บริการตั้งตั้ง และสอนการใช้งาน Setup and Install เป็นบริการช่วยเหลือ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า โดยเป็นบริการช่วยเหลือทั้งทางด้าน Software และ Hardware ที่ท...

  • Network (Lan&Wi-Fi) : บริการติดตั้งระบบ Network
    Network (Lan&Wi-Fi) : บริการติดตั้งระบบ Network บริการติดตั้ง ออกแบบ สำรวจหน้างาน ก่อนทำการติดตั้งระบบ Network โดทีมงานคุณภาพ และเรารับประกันงานติดตั้ง 1 ปี ขั้นตอนการดำเนินง...

  • MA & PM : บริการหลังการขาย และบริการตรวจเช็คทำความสะอาด
    MA & PM : บริการหลังการขาย และบริการตรวจเช็คทำความสะอาด บริการ MA & PM คือ บริการหลังการขาย และบริการตรวจเช็คทำความสะอาด โดยทางเรามีทีมช่างผู้ชำนาญ เข้าตรวจสอบ ดูแล อุปกร...
Visitors: 64,920