Program Registration

Register System ระบบลงทะเบียนเข้างาน

    ระบบลงทะเบียนเข้างาน ทดแทนการลงชื่อเข้างานที่ล้าสมัย และเสียเวลา

จุดเด่นของโปรแกรมลงทะเบียนเข้างาน

 • มีความรวดเร็ว และความแม่นยำสูง
 • มีความทันสมัย เหมาะสำหรับรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน
 • สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ร่วมงานได้ทันที
 • สามารถแสดงข้อมูล ภาพ ของผู้ร่วมงานได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาโปรแกรมตามรูปแบบของงาน
 • มีรายงานสรุปผลการลงทะเบียน

 • AIO Register System Database ระบบลงทะเบียนเข้างาน
  AIO Register System Database : ระบบลงทะเบียนแบบฐานข้อมูล ระบบลงทะเบียนเข้างาน แบบมีฐานข้อมูลลูกค้าก่อนเริ่มงาน ใช้ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ตรวจนับ ผู้ที่มาลงทะเบียนโดยโปรแกรมจะบันทึกข้อมู...

 • AIO Register System Walk-In ระบบลงทะเบียนเข้างาน
  AIO Register System Walk-In : ระบบลงทะเบียนหน้างาน ระบบลงทะเบียนสำหรับกรณีไม่มีข้อมูลของผู้ร่วมงานล่วงหน้า โดยจะทำการลงทะเบียนหน้างานจริง โดยทำการกรอกข้อมูลเพื่อทำการบันทึกข้อมูลล...
Visitors: 94,529